مخصوص بیمار روانی

خرید لباس بیمار روانی مخصوص

خرید لباس بیمار روانی مخصوص

بیمارستان های بستری بیماران روانی اغلب با خرید لباس بیمار روانی مخصوص اقدام به کنترل بعضی از بیماران با شرایط وخیم می نمایند تا این بیماران از آسیب زدن به خود و دیگران مصون باشند. این نوع از لباس بیمار روانی که الزاما از پارچه های خاصی به منظور جلوگیری از رفتار های پرخاشگرانه تولید […]

بیشتر بخوانید