کاربرد گان

لباس فرم و گان در بیمارستان و کاربرد آن ها

لباس فرم و گان در بیمارستان و کاربرد آن ها

تفاوت های اساسی در میان لباس فرم و گان در بیمارستان ها و کاربرد آنها وجود دارد. اصولا لباس کادر یک بیمارستان به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شود. در این میان لباس فرم برای تمامی پرسنل قابلیت کارایی دارد ولی گان در بیمارستان توسط کادر درمان فقط استفاده شده و جز موارد البسه […]

بیشتر بخوانید